Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

LGR / Żabi Kraj

2011-05-24

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka

Zdjęcie

Powołanie Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj" było naturalną konsekwencją wieloletniej aktywności środowisk lokalnych, w szczególności rybackich zamieszkujących obszar nazywany od dawien dawna Żabim Krajem.

12 października 2010 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało listę zawierającą ocenę punktową lokalnych grup rybackich dokonaną w ramach weryfikacji wniosków o wybór lokalnych grup rybackich na realizację lokalnej strategii rozwoju sektorów rybackich w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego PO RYBY 2007-2013 złożonych przez stowarzyszenia z obszaru całej Polski. Nasze stowarzyszenie otrzymało liczbę 88 punktów i zajęło 24 miejsce na 61 grup rybackich  ubiegających się  o dofinansowanie.

Nasze stowarzyszenie otrzymało całkowitą dotację w wysokości 43,1 mln złotych.

Kwota ta zostanie podzielona na poszczególne zakresy operacji osi 4 PO RYBY :

Konkurencyjność i atrakcyjność obszaru - 50 % - po 25 % dla sektora publicznego oraz sektora społecznego i gospodarczego.

Restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności - 5 % - w całości dla sektora społecznego  gospodarczego.

Podnoszenie wartości produktów, usługi dla ludności - 10% - w całości dla sektora społecznego i gospodarczego.

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego - 20% - po 10% dla sektora publicznego oraz sektora społecznego i gospodarczego

Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa- 5%

Funkcjonowanie, nabywanie umiejętności- 10 %

Główne cele zawarte w LSROR to:

  1. tworzenie przyjaznego rybactwu otoczenia, w tym poprawa warunków środowiskowych,
  2. wykorzystanie tradycji i potencjału rybactwa dla podnoszenia jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczego Żabiego Kraju., społecznych, infrastrukturalnych i edukacyjnych,
  3. poprawa pozycji konkurencyjnej podmiotów rybactwa z Żabiego Kraju,
  4. współpraca lokalnych społeczności na terenie Żabiego Kraju, w tym współpraca środowisk rybackich. 

Obszar objęty działaniem LGR „Żabi Kraj" leży na styku subregionu południowego i subregionu centralnego województwa śląskiego, między Doliną Olzy na zachodzie, Beskidem Małym na wschodzie, Beskidem Śląskim na południu i Równiną Pszczyńską na północy. Zdecydowana większość tego obszaru leży w granicach trzech regionów fizyczno-geograficznych: Doliny Górnej Wisły, Pogórza Cieszyńskiego i Wysoczyzny Kończyckiej.

Na obszar objęty realizacją LSROR składają się następujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, przynależące administracyjnie do terytorium dwóch powiatów: cieszyńskiego o pszczyńskiego: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Strumień, Skoczów i Zebrzydowice.

Łączna powierzchnia terenu LGR „Żabi Kraj" wynosi 362 km kw przy liczbie ludności powyżej 90 tys. 

Kraina „Żabi Kraj" jest jednym z siedmiu historycznie ukształtowanych charakterystycznych krajobrazów kulturowych, wyodrębnionych na terenie województwa śląskiego. Uwarunkowania kulturowe tego obszaru, szczególnie w jego cieszyńskiej części silnie związane są z folklorem cieszyńskim, na który składają się : gwara cieszyńska, unikatowy strój cieszyński, liczne pieśni, tradycja i obrzędy, wyróżniająca kultura muzyczna, jak również wspólna dla obszaru kultura materialna - szczególnie architektura i rzemiosło. Tereny te cechują się wielokulturowością, zarówno w sensie łączenia kultur wielu narodów, jak też w sensie łączenia typowej kultury wiejskiej z historią rodów arystokratycznych, które w przeszłości wpływały na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy.

Wiele gospodarstw stawowych obszaru to gospodarstwa rodzinne, w których tradycje rybackie przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

Na terenie LGR „Żabi Kraj" działa wiele placówek gastronomicznych serwujących potrawy z ryb, także produkowanych na miejscu. Nie jest to jednak jedyna promocja kulinarna ryb słodkowodnych na tym terenie. Organizowane corocznie w Skoczowie Dni Rybactwa, w ramach których odbywają się od szeregu już lat Mistrzostwa Europy Profesjonalistów w Przyrządzaniu Potraw z Karpia, Mistrzostwa Szkół Gastronomicznych oraz Mistrzostwa Kół Gospodyń Wiejskich (wszystkie w przyrządzaniu potraw z karpia). Tradycyjne produkty lokalne wytwarzane od lat na tym terenie to w szczególności wyroby kuchni regionalnej : dania na bazie ryb , placki z wyrzoskami, amolety cesarskie, kończyka babraczka, miodula, murzyny wielkanocne, wajecznica na Zielone Świątki, lokalne trunki: tatarczówka, piwo brackie, warzonka, lipówka, produkty pszczelarskie: wódka miodowo-cytrynowa, propolis, ryby, jak i elementy odzieży: kapelusze.

Łączna powierzchnia stawów na obszarze działania LGR przekracza 1000 ha, a wraz ze Zbiornikiem Goczałkowice, powierzchnia wód wykorzystywanych rybacko znacznie przekracza 4000 ha. Należy podkreślić, że powierzchnia stawów rybnych na tym obszarze to około 2,7% powierzchni ogólnej obszaru objętego LSROR (jeżeli za wody użytkowane rybacko przyjmiemy również Zbiornik Goczałkowicki to ten udział wzrośnie aż do ok. 10%).

Gospodarka rybacka na obszarze „Żabi Kraj" w dużej mierze funkcjonuje w oparciu o stawową produkcję ryb karpiowatych. Produkcja ryb w tonażu ok. 1900 ton rocznie odbywa się w stawach ziemnych, według tradycyjnej technologii ustalonej wielowiekowym doświadczeniem, wzbogaconym o technologię przesadkowania Dubischa. Głównym gatunkiem produkowanym jest karp, który w obsadach stawów dominuje w udziale ponad 90%. Pozostałe gatunki (amur biały, tołpyga biała i pstra, karaś, lin, sandacz, szczupak, sum europejski i jesiotry) stanowią mniejszość, której udział w produkcji rybackiej staje się jednak coraz bardziej zauważalny i znaczący. 

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486